KVKK Bilgi Metni

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Veri sorumluları olarak Şahinler Otom.San.Ve Tic.Ltd.Şti(Servis)ve MAN Kamyon ve Otobüs Tic.A.Ş.(MTB TR) için müşterilerimize ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. 1.Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz fotoğraf ve video çekimi, servisimizde yer alan kamera kayıtları, çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, müşteri memnuniyeti anketi vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz ‘bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması “,ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ‘ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacıyla toplanmakta ,işlenmekte ve aktarılmaktadır. 2.Kişisel Verilerin İşlenme Ve Aktarım Amaçları Servis ve MTB TR,KVK Kanunu’nun 5.maddesinin 2.fıkrasında ve 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemekte ve KVK Kanunu’nun 8.maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu amaç ve koşullar şunlardır: • Satış sonrası hizmetlerinin ifası, tüm servis hizmetlerinin verilebilmesi ve servis kayıtlarının açılabilmesi, • Toptan yedek parça ve aksesuar satışı ve iadelerinin yapılabilmesi, • Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi • Parça garantilerinin belirlenmesi ve takibi, • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, • Müşteriye bakım paketi tanımlaması ve bakım paketinin takip edilebilmesi, • Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi, • Teslim edilecek yedek parçaların takip edilebilmesi ve teslim edilmesi, • Yetkili servislik sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmesi, • Virman talimatı da dahil dahil olmak üzere tahsilah işlemlerinin gerçekleştirilmesi, • Hizmetlerimiz karşılığı fatura ve irsaliye tanzimi, • Muhasebe,finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, • Reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, • Potansiyel ve gerçek müşterilere;ürün-hizmet tanıtımı ,bilgilendirme kişiye özel reklam,kampanya ve diğer faydaların sunulması,sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması, medya planlamasının yapılması, • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması, • Müşterilerin ve diğer üçüncü kişilerin soru ve şikayetlerine cevap verilmesi, • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, • Sigorta ettiren konumunda olan şirketimizin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda , resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi • Elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, • Bilgilerinin tutarlığına ilişkin denetimin sağlanması, • Bina güvenliğinin sağlanması ,ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi , • Kimlik teyidi , • Hukuk işlerinin icrası/takibi, 3.Kişisel Verilerin Aktarılması Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş.’nin (MTB TR) direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere, yetkili servisler, iş ortakları ve tedarikçileri; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/ veya zorunlu kıldığı kurum ve kuruluşlar ,faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan iş birliği yapılan, kullanılan sistem alt yapılarının ait olduğu her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizdir. 4.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak servise ve MTB TR’ye başvurarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kanunun 7.maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme, • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin,kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomotik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme Haklarına sahipsiniz.